Přepravy s vyjímkou

čl. 3 Nařízení se nevztahuje na silniční dopravu:

Přepravy uvedené v čl. 3 nařízení (ES) č. 561/2006 nespadají do působnosti tohoto nařízení a označujeme je jako výjimky. Při těchto přepravách nemusí být vozidla vybavena tachografem, dopravce nemusí zajistit vedení záznamů o době řízení, odpočinku a bezpečnostních přestávkách a tyto doby není potřeba ani dodržovat.

 1. vozidly používanými pro přepravu cestujících v linkové dopravě, jestliže délka tratě této linky nepřesahuje 50 km;
 2. vozidly, jejichž nejvyšší dovolená rychlost nepřesahuje 40 kilometrů v hodině;
 3. vozidly, která jsou ve vlastnictví ozbrojených sil, sil civilní obrany, požárních sborů a sil odpovědných za udržování veřejného pořádku nebo jsou jimi najata bez řidiče, uskutečňuje-li se přeprava v rámci jím svěřených úkolů a je-li pod jejich kontrolou;
 4. vozidly, včetně vozidel používaných při neobchodní přepravě humanitární pomoci, používanými za mimořádných okolností nebo při záchranných akcích;
 5. specializovanými vozidly používanými pro lékařské účely;
 6. speciálními havarijními vozidly, operují-li v okruhu do 100 km od místa obvyklého odstavení vozidla;
 7. vozidly používanými při silničních jízdních zkouškách pro účely vývoje, opravy nebo údržby, a novými nebo přestavěnými vozidly, která ještě nebyla uvedena do provozu;
 8. vozidly nebo jejich kombinacemi, jejichž maximální přípustná hmotnost nepřesahuje 7,5 tuny a která se používají k neobchodní přepravě zboží;
 9. obchodními vozidly, která jsou podle právních předpisů členského státu, ve kterém se používají, považována za historická vozidla a používají se k neobchodní přepravě cestujících nebo zboží.

čl. 13 odst. 1 Výjimky z čl. 5-9 nařízení se vztahuje na přepravy:

Přepravy uvedené v čl. 13 odst. 1 nařízení (ES) č. 561/2006 jsou označovány jako tzv. fakultativní výjimky a členské státy EU můžou rozhodnout, zda pro tyto přepravy stanoví jiný režim než ten uvedený v čl. 5-9 zmíněného nařízení. ČR tuto možnost využila a tyto přepravy se řídí režimem dle § 3 vyhlášky č. 478/2000 Sb., v platném znění, kde je pro fakultativní výjimky předepsané dodržování pouze bezpečnostních přestávek, záznamy lze vést ručně a při kontrole musí řidič předložit záznamy za právě probíhající a předchozí den, pokud řídil.

 1. vozidly ve vlastnictví orgánů veřejné moci nebo jimi najatými bez řidiče a používanými k silniční dopravě, pokud tyto orgány veřejné moci nevstupují do hospodářské soutěže se soukromými dopravci;
 2. vozidly používanými nebo najatými bez řidiče zemědělskými, pěstitelskými, lesnickými, chovatelskými podniky a podniky rybolovu pro přepravu zboží jako součást jejich podnikatelské činnosti na tratích v okruhu do 100 km od místa obvyklého odstavení vozidla;
 3. zemědělskými a lesnickými traktory používanými pro zemědělské a lesnické činnosti na tratích v okruhu do 100 km od místa obvyklého odstavení vozidla, který vozidlo vlastní, najímá nebo najímá s následnou koupí;
 4. vozidly nebo kombinacemi vozidel, jejichž maximální přípustná hmotnost nepřekračuje 7,5 tuny a která
  • používají poskytovatelé všeobecných služeb definovaní v čl. 2 bodě 13 směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/67/ES ze dne 15. prosince 1997 o společných pravidlech pro rozvoj vnitřního trhu poštovních služeb Společenství a zvyšování kvality služby (1) za účelem doručování zásilek v rámci všeobecných služeb nebo
  • pro přepravu materiálu, zařízení nebo strojů, které řidič při výkonu svého povolání potřebuje.
   Tato vozidla se smějí používat pouze na tratích v okruhu do 50 km od místa obvyklého odstavení vozidla a za podmínky, že řízení vozidla nepředstavuje řidičovu hlavní činnost;
 5. vozidly provozovanými výlučně na ostrovech s rozlohou do 2 300 km2, které nejsou spojeny se zbytkem území státu mostem, brodem nebo tunelem, jenž by mohl být používán motorovými vozidly;
 6. vozidly používanými pro přepravu zboží na tratích v okruhu do 50 km od místa obvyklého odstavení vozidla s pohonem na zemní nebo zkapalněný plyn nebo elektřinu, jejichž maximální přípustná hmotnost včetně hmotnosti přívěsu nebo návěsu nepřesahuje 7,5 tuny;
 7. vozidly používanými pro výcvik žadatelů o řidičské oprávnění nebo osvědčení o odborné způsobilosti či jejich přezkoušení za předpokladu, že nejsou využívána k obchodní přepravě zboží nebo cestujících;
 8. vozidly používanými v souvislosti s kanalizačními sítěmi, ochranou před povodněmi, údržbou rozvodů vody, plynu a elektřiny, údržbou a kontrolou silnic, odvozem a likvidací domovního odpadu, telegrafními a telefonními službami, rozhlasovým a televizním vysíláním a detekcí rozhlasových nebo televizních vysílačů nebo přijímačů;
 9. vozidly s 10 až 17 sedadly používanými výlučně k neobchodní přepravě cestujících;
 10. specializovanými vozidly přepravujícími cirkusy a lunaparky;
 11. speciálně vybavenými vozidly pro mobilní projekty, jejichž hlavním účelem po zaparkování je využití k vzdělávacím účelům;
 12. vozidly používanými pro svoz mléka z hospodářství a zpětnou přepravu nádob na mléko nebo mléčných výrobků určených pro krmení zvířat do hospodářství;
 13. specializovanými vozidly přepravujícími peníze nebo cennosti;
 14. vozidly používanými pro přepravu zvířecích odpadů nebo zvířecích těl neurčených k lidské spotřebě;
 15. vozidly používanými výhradně na komunikacích uvnitř distribučních center jako přístavy, překladiště nebo železniční terminály;
 16. vozidly používanými pro přepravu živých zvířat z hospodářství na místní trhy a naopak nebo z trhů na místní jatka ve vzdálenosti do 50 km.

 

Abychom Vám mohli nabídnout kvalitní služby a pokročilé funkce, využíváme cookies. Prohlížením tohoto webu s tímto souhlasíte.
Rozumím
x