Úvod > Pojištění >

Pojištění dopravce a zásilek při přepravě

Pojištění odpovědnosti mezinárodního silničního dopravce

  • jedná se o klasické pojištění odpovědnosti. Tímto pojištěním jsou kryty škody vzniklé jinému v souvislosti s pojištěnou činností, pokud za ni firma odpovídá v důsledku svého vztahu nebo jednání.
  • Pojištění odpovědnosti mezinárodního silničního dopravce zahrnuje jen část škod, které mohou vzniknout na přepravovaném zboží.
  • Sjednává se se spoluúčastí pojištěného.
  • Rozsah pojistného krytí je omezený, řada výluk je dána jednak Úmluvou CMR a jednak pojistnými podmínkami jednotlivých pojistitelů.
  • Dopravce má podle Úmluvy CMR limitovanou odpovědnost, tj. odpovídá do výše 8,33 ZPČ za 1 kg hrubé hmotnosti poškozené nebo ztracené zásilky.

Pojištění zásilek při přepravě

  • jedná se o klasické majetkové pojištění, tzn. pojištění, které kryje věcné škody na zásilce, ke kterým dojde v přímé souvislosti s riziky, kterým je zásilka během přepravy vystavena. Tento druh je jedinou možnou ochranou vlastníků zboží proti rizikům, vyplývajícím z provádění přeprav obvyklým dopravním prostředkem.
  • Na rozdíl od pojištění odpovědnosti dopravce je pojištění zásilek při přepravě pojištěním variabilním, neboť rozsah pojištění je možné přizpůsobit individuálním požadavkům klienta s ohledem na druh přepravovaného zboží, druh dopravního prostředku a předpokládanou trasu přepravy. 
  • Pojištění se sjednává zpravidla bez spoluúčasti pojištěného, případně s minimální spoluúčastí.

Porovnání obou druhů pojištění

Dopravce má sice odpovědnost vyplývající z uzavřené přepravní smlouvy, tato odpovědnost je však značně omezená a v případě škody může být pro vlastníka zásilky nepříjemným překvapením.

Postavení dopravce se od postavení vlastníka přepravované zásilky liší, každý z nich nese jiné riziko a každý z nich má i jinou pojistnou potřebu. Pro vlastníka je škoda na zásilce vždy majetkovou újmou v rozsahu, v jakém škoda vznikla.

Pojištění dopravce se totiž vztahuje pouze na oprávněný nárok na náhradu škody vyplývající z právních předpisů a závazky dopravce převzaté nad jejich rámec jsou z tohoto pojištění vyloučeny. Navíc je třeba mít na zřeteli i skutečnost, že v mezinárodní přepravě je odpovědnost dopravce limitována a náhrada škody může být výrazně nižší než její skutečná výše.

 

Pouze pojištění zásilky během přepravy může vlastníkovi zaručit krytí jeho rizik s přímou a plnou náhradou pro případ věcné škody na zásilce, aniž by bylo nutné zkoumat a prokazovat odpovědnost dopravce a domáhat se náhrady na něm.
Abychom Vám mohli nabídnout kvalitní služby a pokročilé funkce, využíváme cookies. Prohlížením tohoto webu s tímto souhlasíte.
Rozumím
x