Úvod > Zajímavosti a dotazy >

ADR v dopravě

ADR – zařazení zboží

 

Třída 1 - Výbušné látky a předměty

Výbušné látky: tuhé nebo kapalné látky (nebo směsi látek), které mohou chemickou reakcí vyvinout plyny takové teploty, takového tlaku a takové rychlosti, že mohou způsobit škody v okolním prostředí.

 • Výbušné předměty: předměty, které obsahují jednu nebo více výbušných nebo pyrotechnických látek.
 • Látky a předměty výše nejmenované, které byly vyrobeny k vyvolání praktického účinku pomocí výbuchu nebo pyrotechnického efektu.

Značky:

výbušné látky

Třída 2.1 - Plyny

Třída zahrnuje čisté plyny, směsi plynů, směsi jednoho nebo více plynů s jednou nebo více jinými látkami, jakož i předměty, které takové látky obsahují.

Plyny jsou látky, které:

 • při 50°C mají tenzi par vyšší než 300 kPa (3 bary), nebo
 • při 20°C a standardním tlaku 101,3 kPa jsou zcela plynné.

Značky:

plyny

Třída 2.2 - Plyny nezápalné a nejedovaté

Třída zahrnuje čisté plyny, směsi plynů, směsi jednoho nebo více plynů s jednou nebo více jinými látkami, jakož i předměty, které takové látky obsahují.

Plyny jsou látky, které:

 • při 50°C mají tenzi par vyšší než 300 kPa (3 bary), nebo
 • při 20°C a standardním tlaku 101,3 kPa jsou zcela plynné.

Značky:

plyny nezápalné a nejedovaté

Třída 2.3 - Plyny jedovaté

Třída zahrnuje čisté plyny, směsi plynů, směsi jednoho nebo více plynů s jednou nebo více jinými látkami, jakož i předměty, které takové látky obsahují.

Plyny jsou látky, které:

 • při 50°C mají tenzi par vyšší než 300 kPa (3 bary), nebo
 • při 20°C a standardním tlaku 101,3 kPa jsou zcela plynné.

Značky:

plyny jedovaté

Třída 3 - Hořlavé kapaliny

Třída zahrnuje látky, jakož i předměty, které obsahují látky této třídy, které:

 • jsou kapalné;
 • mají při 50°C tenzi par nejvýše 300 kPa (3 bary) a při 20°C a standardním tlaku 101,3 kPa nejsou zcela plynné;
 • mají bod vzplanutí nejvýše 61°C

Značky:

hořlavé kapaliny

Třída 4.1 - Hořlavé tuhé látky

 • lehce hořlavé tuhé látky a předměty
 • samovolně se rozkládající tuhé nebo kapalné látky
 • znecitlivěné tuhé výbušné látky
 • látky příbuzné samovolně se rozkládajícím látkám.

Vlastnosti

Hořlavé tuhé látky jsou lehce hořlavé tuhé látky a tuhé látky, které se mohou zapálit třením.

Značky:

hořlavé tuhé látky

Třída 4.2 - samozápalné látky

Třída zahrnuje:

 • pyroforní látky, což jsou látky včetně směsí a roztoků (kapalné nebo tuhé), které při styku se vzduchem již v malých množstvích vzplanou do 5 minut. Toto jsou látky třídy 4.2, které jsou nejvíce náchylné k samovznícení; a
 • látky a předměty schopné samoohřevu, což jsou látky a předměty včetně směsí a roztoků, které jsou ve styku se vzduchem bez přívodu energie schopné se zahřívat. Tyto látky mohou vzplanout jen ve velkých množstvích (kilogramech) a po dlouhé době (hodiny nebo dny).

Vlastnosti

Samozahřátí těchto látek, které vede k samovznícení, je způsobeno reakcí látky s kyslíkem (ze vzduchu) a skutečností, že vyvinuté teplo se nevyvede dostatečně rychle do okolí. Samovznícení nastane, je-li množství vytvořeného tepla větší než vyvedeného a je-li dosaženo teploty samovznícení.

Značky:

samozápalné látky

Třída 4.3 - Látky, ve styku s vodou vyv.hoř. plyny

Třída zahrnuje látky, které při reakci s vodou vyvíjejí hořlavé plyny, náchylné k vytváření výbušných směsí se vzduchem, jakož i předměty, které takové látky obsahují.

Vlastnosti:

Určité látky mohou ve styku s vodou vyvíjet hořlavé plyny, které mohou se vzduchem vytvářet výbušné směsi. Takové směsi se snadno zapálí všemi obvyklými zapalovacími zdroji, např. otevřeným ohněm, jiskrami pocházejícími z nářadí, nechráněnou žárovkou atd. Přitom vytvořené tlakové vlny a plameny mohou ohrozit lidi a životní prostředí. Ke zjištění, zda látka reaguje s vodou takovým způsobem, že se vytváří nebezpečné množství plynů, které mohou být hořlavé, se použije zkušební postup popsaný v 2.2.43.1.4 dohody ADR. Tento zkušební postup nesmí být použit u pyroforních látek.

Značky:

látky, ve styku s vodou vyv. hoř. plyny     látky, ve styky s vodou vyv. hoř. plyny

Třída 5.1 - Látky podporující hoření

Třída zahrnuje látky, které ač samy nejsou nezbytně hořlavé, mohou všeobecně uvolňováním kyslíku vyvolat nebo podporovat hoření jiných látek, jakož i předměty, které takové látky obsahují.

Značky:

látky podporující hoření

Třída 5.2 - Organické peroxidy

Třída zahrnuje organické peroxidy a přípravky organických peroxidů.

Vlastnosti

Organické peroxidy se mohou exotermicky rozkládat při normální nebo zvýšené teplotě. Rozklad může být vyvolán působením tepla, třením, nárazem nebo stykem s nečistotami (např. kyselinami, sloučeninami těžkých kovů, aminy). Rychlost rozkladu stoupá s teplotou a závisí na složení organického peroxidu. Při rozkladu se mohou vyvíjet škodlivé nebo hořlavé páry nebo plyny. Pro některé organické peroxidy je povinné řízení teploty během přepravy. Některé organické peroxidy se mohou, zvláště pod uzavřením, rozkládat výbušným způsobem. Tato vlastnost se může změnit přidáním ředidel nebo použitím vhodných obalů. Mnoho organických peroxidů prudce hoří. Oči nesmí přijít do styku s organickými peroxidy. Některé organické peroxidy mohou již po velmi krátkém styku způsobit vážné poškození rohovky nebo mohou mít žíravé účinky na pokožku.

Značky:

organické peroxidy

Třída 6.1 - Toxické látky

Třída zahrnuje látky, o nichž je ze zkušenosti známo nebo o nichž lze na základě pokusů se zvířaty usuzovat, že jejich příjmem dýchacími cestami, pokožkou nebo zažívacími orgány při jednorázovém nebo krátkodobém působení v poměrně malém množství může dojít k poškození zdraví nebo ke smrti člověka.

Značky:

toxické látky

Třída 6.2 - Infekční látky

Třída zahrnuje látky schopné vyvolat nákazu. Pro účely ADR jsou infekčními látkami ty látky, o kterých je známo nebo lze důvodně předpokládat, že obsahují původce nemocí. Původci nemocí jsou definováni jako mikroorganismy (včetně bakterií, virů, rickettsií, parazitů a plísní) a jiní činitelé, jako jsou priony, které(kteří) mohou způsobit onemocnění u lidí nebo zvířat.

Značky:

infekční látky

Třída 7 - Radioaktivní látky

Značky:

radioaktivní látky     radioaktivní látky     radioaktivní látky

Třída 8 - Žíravé látky

Třída zahrnuje látky a předměty obsahující látky této třídy, které svým chemickým účinkem napadají vlákna epithelu pokožky nebo sliznic, se kterým přicházejí do styku, nebo které v případě úniku mohou způsobit škody na jiných věcech nebo na dopravních prostředcích nebo je mohou zničit. Pod název této třídy spadají také látky, které teprve s vodou tvoří žíravé kapaliny, nebo které za přítomnosti přirozené vlhkostí vzduchu vytvářejí žíravé páry nebo mlhy.

Značky:

žíravé látky

Třída 9 - Jiné nebezpečné látky a předměty

Třída zahrnuje látky a předměty, které během přepravy představují jiné nebezpečí, než jsou nebezpečí ostatních tříd.

Značky:

jiné nebezpečné látky a předměty

 

Abychom Vám mohli nabídnout kvalitní služby a pokročilé funkce, využíváme cookies. Prohlížením tohoto webu s tímto souhlasíte.
Rozumím
x